چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -کارشناسان واحد


کارشناس واحد EDO دانشکده پزشکی

سرکار خانم هدیه خانی

058-31513058 :تلفن تماس

 

کارشناس کمیته ارزشیابی اساتید

جناب آقای هادی بیانی گزکوه

 

کارشناسان کمیته برنامه ریزی درسی

سرکار خانم فاطمه گریوانی

سرکار خانم معصومه صدرا

شماره داخلی: 3010-3011

 

کارشناس کمیته ارتقاء آزمونها

سرکار خانم سمیه فیروزه

شماره داخلی: 3012

 

کارشناس توانمندسازی اساتید

جناب آقای نوید قنبری

شماره داخلی: 3001

 

کارشناس استعداد درخشان و دانش پژوهی

سرکار خانم فاطمه ثابت قدم

شماره داخلی: 3015

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...