چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ -کمیته ارزشیابی اساتید


کمیته ارزشیابی اساتید

این واحد به منظور ارتقای توانایی های اعضای هیات علمی، به ویژه اعضای هیات علمی جدید در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این واحد،نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری و برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد. جهت هماهنگی بیشتر و انجام بهتر برنامه های مدنظر در این واحد، کمیته توانمند سازی اساتید تشکیل شده است که هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مورد نیاز را با دیگر واحد و معاونت ها در سطح دانشگاه انجام می دهد.

اهداف

  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاه‌های آموزش علوم پزشکی
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه کارگاه‌های ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه کارگاه‌های ضروری آموزش پزشکی نظیر روش‌های تدریس نوین و روش‌های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری به کارگیری مطالب کارگاه‌ها در محیط‌های آموزشی مرتبط

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...